top of page

Privaatsuspoliitika

Kuke Hambaravi OÜ on tervishoiuteenuse osutaja, kes korraldab oma tegevust kooskõlas Eestis kehtivate seadustega. Selleks, et Kuke Hambaravi OÜ saaks seaduses sätestatud nõuete kohaselt tervishoiuteenust osutada, on vajalik töödelda isikuandmeid. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas füüsilise isiku ehk patsiendi selgelt väljendatud nõusolekuga ning seaduses sätestatud alustel. Kuke Hambaravi OÜ on kohustatud hoidma saladuses andmeid, mis on teatavaks saanud tervishoiuteenuse osutamisel. 

Patsient on füüsiline isik, kes on Kuke Hambaravi OÜ-le avaldanud soovi saada või kes saab tervishoiuteenust. Kuke Hambaravi OÜ osutab patsiendile tervishoiuteenust isiku poolt selgelt väljendatud nõusoleku alusel. Patsiendil on õigus küsida enda kohta käivaid isikuandmeid ja teavet ning saada ravidokumentidest koopiaid. Patsiendil on igal ajal õigus võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks. 

Tulenevalt seadustest dokumenteerib Kuke Hambaravi OÜ patsiendile tervishoiu teenuse osutamise nõuetekohaselt ja säilitab vastavaid dokumente seaduses sätestatud korras. 

Terviseandmeid sisaldavaid dokumente väljastame taotluse alusel, kas: 

  • kohapeal 

  • krüpteeritult taotluses nimetatud e-posti aadressile 

  • tähitud postiga taotluses nimetatud postiaadressile 

Juhul kui patsiendi andmeid soovib saada muu isik kui patsient, kuid kellel puudub seadusest tulenev volitus andmeid küsida, on kohustuslik esitada volikiri. Juhime tähelepanu, et patsiendi nõusolekut ei ole vaja andmete edastamiseks või neile juurdepääsu võimaldamiseks isikutele, kellel on see õigus seadusest tulenevalt. 

Isikuandmete töötlemise seaduslikud alused tulenevad eelkõige isikuandmete töötlemise üldmäärusest (GDPR), võlaõigusseadusest ja tervisehoiuteenuse korraldamise seadusest. 

bottom of page